Blueprint
Bevaka denna bok

Blueprint

Av: Christer Lundfall, Ralf Nyström, Nadine Röhlk Cotting, Jeanette Clayton

ISBN: 9789147081967

Blueprint är vårt läromedel för A-, B- och C-kurs. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.



Läs mer

Blueprint Version 2.0

Version 2.0 är en reviderad upplaga av vår omtyckta Blueprint.

I Blueprint Version 2.0 får du ett antal nya texter och teman, dessutom mönstertexter, frekvensmarkeringar i styckeordlistorna, interaktiv webb, Focus on Music, ännu fler hörövningar, för att nämna några förbättringar. Blueprint innehåller teman med klassiska litterära texter och sakprosa, men också film, reklam, musik och populärkultur.

Alla kapitel i Blueprint avslutas med Writing och Speaking, uppgifter i att tala och skriva kopplade till temat. Eleverna kan välja mellan ett antal tal- och skrivuppgifter, och hittar sedan stöd för varje text- och taltyp i de blå sidorna längst bak: Writer's Workshop och Speaker's Corner. Längst bak i boken finns även Focus on Language som tar upp och övar grammatiska moment som elever ofta gör fel på.

Blueprint A Version 2.0 innehåller:

- Texter och hörövningar om aktuella teman som fildelning, bloggande och försoningsprocessen i Sydafrika.

- Under Construction - nytt elevnära kapitel om könsroller från både mäns och kvinnors perspektiv.

- Focus on Music - återkommande inslag där musik enligt det vidgade textbegreppet blir likställd med andra text- och hörövningstyper.

- Focus on Listening - fler hörövningar än i gamla Blueprint A.

Blueprint B Version 2.0 innehåller:

- Välkända, klassiska texter med ett modernt perspektiv i övningarna.

- Focus on Music - låttexterna fördjupar temaarbetet.

- Focus on Listening - nyskrivna hörövningar.

Blueprint Version 2.0 består av allt-i-ett-bok, facit, interaktiv webb och en gratis glosmaskin till eleven. Läraren har dessutom tillgång till lärar-cd och en lärarhandledning. Lärar-cd innehåller ljudet till samtliga texter, hörövningar och sånger som finns i elevboken. Lärarhandledningen består av två komponenter; ett kopieringsunderlag med mängder av metodiska tips och en cd-romskiva med prov till varje kapitel. Dessa prov ligger både i en pdf-fil och i en wordfil, så att du kan ändra i proven efter dina behov och önskemål.

Blueprint C Version 2.0

Blueprint C Version 2.0 är sista steget innan fortsatta studier (eller arbete av olika slag). Här faller allt på plats och språkets olika verktyg används tillsammans; jämföra och analysera går hand i hand med tala och skriva - summan blir större än de enskilda delarna.

I Blueprint C Version 2.0 får du bl.a. ett antal nya texter och teman, frekvensmarkeringar i styckeordlistorna, Focus on Music och fler hörövningar. Dessutom har övningarna arbetats igenom för att ge eleverna mer konkret stöd när de tar sig an Compare and Analyse och Word Shop. Du hittar också mönstertexter till de texttyper som övas, och skrivövningar som förbereder ett mer formellt skrivande. Under rubriken Compare and Analyse får eleverna t.ex. jämföra texter i kapitlet utifrån olika parametrar, analysera texter utifrån olika företeelser i samhället och sätta text och id i ett större sammanhang. Word Shop är nästa steg från Word Work och ger eleverna tillfälle att arbeta med ordbildning på mer generella och övergripande villkor. Engelskan står i centrum, men som en världsföreteelse snarare än ett enda språk. Blueprint C Version 2.0 lyfter språkinlärningen till att också spegla hur det påverkar oss och framtiden, och ger eleven verktyg att ta del av detta.

Blueprint Vocational

Blueprint Vocational är ett basläromedel för kursen Engelska 5 på gymnasiet. Det är främst avsett för de yrkesstuderande eleverna. Blueprint Vocational är anpassad efter det centrala innehållet i GY 2011.

Blueprint Vocational består av sex tematiska kapitel med en blandning av engagerande texter och uppgifter som tränar de receptiva färdigheterna läsa och lyssna. Efter varje text följer innehållsfrågor till texten (Read & React) och frågor som är mer utmanande och lockar till diskussion och reflektion (Reflect & Share). Därefter följer varierande ordövningar och översättningsträning (Word work).

Focus on Listening: Hörövningar I varje kapitel finns det tre hörförståelser med övningar till. Övningarna är liksom till texterna indelade i två kategorier, rena innehållsfrågor (Listen & React) och mer utmanande frågor som lockar till reflektion och diskussion (Reflect & Share).

Speaking & Writing: Tal- och skrivövningar I varje kapitel finns uppgifter som tränar produktion och interaktion (Speaking & Writing). Avsnittet innehåller muntliga och skriftliga övningar med olika syften, som att instruera, beskriva, sammanfatta och argumentera. Eleven får i Guide to Speaking & Writing stegivs vägledning i hur de åstadkommer egen produktion.

At Work: yrkesrelaterade texter och uppgifter

I At work får eleverna arbeta med och diskutera yrkesrelaterade ämnen som t.ex. säkerhet på arbetsplatsen, arbetsmiljöfrågor, hur man hanterar en besvärlig kund, marknadsföring av sitt företag och hur man förhåller sig till ett företags policy om den strider mot moralen.

Further Studies: projektförslag

I varje kapitel finns ett eller flera förslag på olika projektarbeten, Further Studies. I dessa tas olika sociala, politiska och kulturella ämnen upp: Civil Rights Movement, 11/9, Source Criticism, Comparison of Schools, Social Networking Services, English-Speaking Authors, Improve Your Environment och mycket mera.

Guide to Speaking & Writing: uppslagsdel till egen produktion

I bokens uppslagsdel, Guide to Speaking & Writing, finns stegvis vägledning, användbara fraser, marginalkommenterade mönstertexter - för att ge rikligt med stöd för elevens egna skriftliga och muntliga produktion. Dessutom finns ett avsnitt som tar upp som tar upp mottagaranpassning i språket (Informal or formal Language?), liksom stöd för hur man ser över och förbättrar sin egen och andras produktion (Checkpoints for revising och Peer Response).

Focus on Language: grammatik Här presenteras och övas vissa valda grammatiska moment.

Word List: ordlista Här återfinns styckeordlistorna (från marginalen). Orden är frekvensmarkerade för att ge eleven vägledning om vilka ord som kan vara de mest användbara.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns bl. a. kapitelkommentarer, författarporträtt, konkreta tips på hur man kan arbeta med musik, böcker, bilder, webb, kapiteltest, hörmanus, två större prov som är uppbyggda på samma sätt som de nationella proven.

Genom inspirerande extra övningar, färdiga prov, och många tips på material att använda utanför boken, sparar lärarhandledningen värdefull tid och ger samtidigt ett bra stöd för att kunna arbeta individuellt med eleverna.

Facit

I elevfacit ges svar till bokens alla övningar (Read & React, Listen & React, Word work) inklusive förslag till svar på vissa diskussionsfrågor (Reflect & Share).

Lärar-cd

På lärar-cd:n finns bokens samtliga texter och hörförståelseövningar, samt lärarhandledningens hörtester inlästa.

Elev-cd

Till varje bok ingår en elev-cd med ljudspår. Här finns alla bokens texter inlästa.

Blueprint Vocational Plus

Blueprint Vocational Plus är en nyhet som passar dig som är öppen för att arbeta digitalt med yrkesengelskan. Den kan vara ryggraden eller ett kompletterande verktyg i din undervisning. Strukturen och innehållet på webben utgår från läroboken, du planerar vad, i vilken ordning och i vilken utsträckning dina elever ska arbeta med webben. Det finns möjlighet att verkligen fördjupa sig, eller att använda Pluswebben som inspiration och extramaterial, välj det som passar dig och din grupp elever. Materialet på Pluswebben är inte bara användbart på elevdatorerna - på din Lärarresurs finns ett stort material för dina genomgångar på din interaktiva skrivtavla eller projektor.

Blueprint Vocational Plus fylls på med nytt material kontinuerligt. Läs nedan hur webben kommer att fyllas på under hösten.

Vad innehåller Blueprint Vocational Plus?

På Pluswebben finns material som hjälper eleven att repetera och befästa sina kunskaper. Här finns t.ex. självrättande glos- och grammatikövningar, extra läs- och hörståelsetexter samt yrkesrelaterade projektarbeten. I projektarbetena använder eleverna engelskan i en verklighetsanpassad situation och lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.

Var kan eleven arbeta med Blueprint Vocational Plus?

Med Blueprint Vocational Plus är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Blueprint Vocational Plus?

Blueprint Vocational Plus säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Du som lärare behöver Blueprint Vocational Plus Läraresurs. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Kontinuerlig påfyllning

I höst (2011) kommer första delen av Plus, som har övningar från bokens två första kapitel (Meetings och Criminals) och projekt kopplade mot Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och Energiprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet. Under 2011 och 2012 byggs Plus sedan på med fler delar.

Blueprint B och C

Du kan fortfarande komplettera med delar av den första upplagan av Blueprint B och C. Facit till Blueprint A och Blueprint B finns numera på www.liber.se. Sök under Blueprints beställningslista så hittar du en pdf-fil att ladda ned kostnadsfritt.

Serien finns inläst hos Inläsningstjänst.

Blueprint A och B Plus

Med Blueprint Plus effektiviserar dina elever sitt lärande. Blueprint Plus kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd nya vokabulärövningar, grammatikövningar och även nyskrivna projekt.På läromedelswebben får de flera sätt att visa vad de kan och förstår, de får direkt veta om de gjort rätt eller fel, de får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Dessutom sparas resultaten så att de själva kan följa sina resultat och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem.

Blueprint Plus är ett läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst - var de än befinner sig.

Om dina elever har Blueprint Plus så ska du som är lärare abonnera på Blueprint Plus Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har plus den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera läromedelswebben och ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Vad innehåller Blueprint A och B Plus?

Blueprint Plus följer bokens struktur och teman och fördjupar och befäster de kunskaper eleverna får i boken. Blueprint A och B Plus innehåller:

En mängd nya vokabulärövningar som tränar orden från texterna i boken

? Massvis av nya vokabulär- och grammatikövningar

? Nya läs- och hörförståelseövningar

? Lärobokens ljudfiler

? Radio- och videoinslag med frågor (ej i Blueprint B Plus)

? Dessutom finns väl genomarbetade stöd för större projekt i litteratur och realia. De bygger vidare på de kunskaper i att skriva och tala som eleverna får genom arbetet med boken. Eleverna får i projekten stöd i alla moment, från idformulering och insamlande av information, genom skrivprocessen och fram till presentation.

Vad kan man göra i Blueprint A och B Plus?

Här finns möjlighet att på ett stimulerande och engagerande sätt träna på engelskämnets olika delar, vokabulär, grammatik, förståelse och realia. Eleverna stämmer av vad de lärt sig i varje kapitel i självtesten. Datorn är verktyget och eleverna får direkt veta om de svarat rätt eller fel. Dessutom kan de jobba med ett stegvis styrt projekt om sagor och sägner som utmynnar i en presentation efter givet mönster, projektämnena i Blueprint A Plus är: Advertising, Dresscodes in Schools, South Africa och Trend Hunting. I Blueprint B Plus är det: Genres in Fiction, English as a World Language, Reportage from Down Under och To Read or not to Read. Resultatet av utfört arbete i Blueprint Plus registreras så både läraren och eleven kan följa elevens arbete. Det gör att de kan fokusera på det eleverna behöver mest och att arbetet verkligen kan individualiseras och att elevens utveckling blir synlig för dem båda. Det möjliggör också självständigt arbete för eleven.

Var kan eleven arbeta med Blueprint Plus?

Med Blueprint Plus är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Blueprint Plus?

Blueprint Plus säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Vad innehåller Blueprint Plus Lärarresurs?

I din lärarresurs så har du allt material om hur du använder läromedelswebben och på ett enkelt sätt gör läromedelswebben till en del av din undervisning, det är via den du kan följa dina elevers resultat.

Vad kan man göra med Blueprint Plus Lärarresurs?

Du kan se hur arbetet går för dina elever både på individ- eller gruppnivå - en förutsättning för att du som lärare ska kunna leda arbetet, fördela uppgifter och ge stöd till dina elever. Tack vare att resultaten av utfört arbete sparas så kan både du och dina elever följa och utvärdera arbetet som gjorts. Självklart kan också eleverna följa och utvärdera sitt eget resultat.

Var kan du arbeta med Blueprint Plus Lärarresurs?

Med Blueprint Plus Lärarresurs är du inte bunden till en viss dator eller ett visst tillfälle. Du kan arbeta där och när det passar dig bäst och du har enkelt tillgång till ditt material. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Blueprint Plus Lärarresurs?

Blueprint Plus Lärarresurs säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje lärare som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.



Om författarna

Blueprint Vocational ska säga "VILL!"

Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.

Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.

Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.

Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer.

Och trygghet.

Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational



Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 619kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 92%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.