Texter i samtida politisk teori
Bevaka denna bok

Texter i samtida politisk teori

Av: Maria Carbin

ISBN: 9789147074358

Frågor om relationen mellan demokrati och globalisering, om det mångkulturella samhället och om sexualiserat våld mot kvinnor har det senaste decenniet fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten. Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga. Antologin Texter i samtida politisk teori aktualiserar bland andra dessa frågor ur ett teoretiskt perspektiv.Det övergripande syftet med antologin är att presentera ett antal originaltexter som på olika sätt återspeglar den samtida debatten om hur samhället bäst bör organiseras. Antologins olika bidrag ger en introduktion till samtida debatter i politisk teori genom att förtydliga och renodla ett antal teoretiska, politiska och normativa positioner inom varje tema. De texter och författare som redaktörerna valt är sådana som i någon mening kommit att framstå som "samtida klassiker". Det är texter och författare som kritiserats, karikerats, hyllats, försvarats och som, ibland, givit upphov till nya ider och nya teorier.Temat Demokrati och globalisering introduceras med hjälp av texter skrivna av Jrgen Habermas, David Held och Anthony McGrew, samt David Miller, Mångkulturalism och jämlikhet med utdrag ur texter av Will Kymlicka, Susan Moller Okin, Charles Taylor och Iris Marion Young och temat Sexualitet och våld presenteras genom Catharine MacKinnon, Carole Pateman och Adrienne Rich.Antologin aktualiserar dessutom ytterligare tre teman. Två av dem kan sägas vara "klassiska" - rättvisa och makt - i den meningen att de ständigt återkommer genom den politiska idhistorien. Vår målsättning har dock varit att urskilja det specifika i dagens debatt: Genom att t ex diskutera texter av John Rawls och Robert Nozick i relation till Karls Marx klassiska definition av rättvisa - "envar efter sin förmåga, åt var och en efter behov!" - urskiljs ett par av huvudpositionerna inom dagens rättviseteoretiska debatt.Under temat Makt och kontroll kretsar texterna kring frågorna hur makt skall förstås och hur makt skall kunna studeras. Tematiken inleds med en text av Robert Dahl, där han formulerar den syn på makt - "att A kan få B att göra något som B annars inte skulle göra" - som blev startskott för en omfattande statsvetenskaplig diskussion.I temat Etnocentrism och postkolonialism, med texter av Edward Said, Gyati Chakravorty Spivak och Chandra Talpade Mohanty, riktas kraftfull kritik både mot det sätt som den politiska sfären är organiserad i liberala demokratier och mot hur de centrala politiska problemen formuleras överhuvudtaget.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 443kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Texter i samtida politisk teori Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.