Matematik 5000 Kurs 2bc Vux Lärobok
Bevaka denna bok

Matematik 5000 Kurs 2bc Vux Lärobok

Av: Donka Minkova

ISBN: 9789127435049

Matematik 5000 inspirerar alla!

Matematik 5000 är ett nytt läromedel som är anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns även för introduktionsprogrammen och Vux. I serien ingår Läroböcker, Lärarhandledning, Digitalböcker och en Läromedelswebb med extramaterial för lärare och elever.  Utveckla dina elevers förmågor
I den nya ämnesplanen beskrivs de sju förmågorna som eleverna ska utveckla i matematik: begrepps-, procedur-, problemlösnings-, modellerings-, resonemangs-, kommunikations- samt relevansförmågan. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla dessa förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna. Ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen
I Matematik 5000:s alla läroböcker finns några återkommande inslag:

Aktiviteter

Kan du det här?

Historik

Blandade övningar

Tema

Repetition

Svar, Ledtrådar och lösningar

ProblemlösningFörnyat och programanpassat innehåll

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar, medan den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. Den blå serien passar även för Naturvetenskapligt basår. Den röd/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret. Vilka böcker ska du välja? Röd och Gul serie för yrkesprogrammen
Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer kurs a-spåret. För kurs 1 erbjuder vi två olika läroböcker: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen respektive Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen.Till dessa finns två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas och Kurs 1a Gul Bas, som är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.Kurs 1a Röd Bas kan också användas på introduktionsprogrammen eftersom många teman i denna bok är inriktade på livet omkring oss, t.ex. sådant som har med omvårdnad, handel och service att göra.  Grön serie för SA, EK, ES och HU samt Vux
Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar.Vux-böckerna som ingår i den gröna serien följer kurs b-spåret t.o.m. kurs 2. Vux-boken för kurs 3 täcker även in delar av kurs c med tanke på de elever som vill fortsätta med kurs 4. Böckerna uppmanar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper. Vi rekommenderar särskilt avsnitten Kan du det här?, Diagnos och Repetition. En extra uppföljningsdiagnos ges i anslutning till avsnittet Repetition. Avsnittet Svar, ledtrådar och lösningar har utökats med ännu fler ledtrådar och lösningar, jämfört med gymnasieböckerna.De elever som vill läsa in kursen för NA eller TE kan även välja böckerna för kurs 1c, 2c resp. 3c. Oavsett val kan alla elever sedan fortsätta med den gemensamma boken för kurs 4. 

 Blå serie för NA och TE
Den blå serien, kurs c-spåret, är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. Den blå serien passar även för Naturvetenskapligt basår.Till boken Kurs 4 Blå finns ett extra avsnitt med facit om Rotationsvolymer. Klicka på Läromedelswebben här ovanför, så hittar du det. Beställer du boken nu, så får du den nya tryckningen där avsnittet Rotationsvolymer ingår i augusti.Lätt att variera undervisningen

Aktiviteterna ges i kategorierna Undersök, Upptäck, Diskutera, Laborera samt Modellera. Här får eleverna möjlighet att arbeta mer undersökande och kreativt.Teman finns nu i alla läroböcker. Vissa teman är allmänna och andra programspecifika och knyter an till elevens övriga studier inom programmets inriktning och framtida yrkesval.Historiksidorna är ännu ett inslag i linje med den nya ämnesplanen. Här betraktas delar av det aktuella kapitelets innehåll ur ett historiskt perspektiv. Historiken kan avslutas både med enklare uppgifter och svårare uppgifter av problemlösningskaraktär.Blandade övningar ges i två versioner i slutet av varje kapitel. Nytt är att den första versionen omfattar övningar enbart på det aktuella kapitlets innehåll. Den andra versionen omfattar även övningar från alla tidigare kapitel. De blandade övningarna omfattar precis som tidigare del som ska räknas utan räknare och en del som ska räknas med räknare. De avslutas alltid med Utredande uppgifter. Blandade övningar fungerar alltså som en utmärkt repetition inför prov.Problemlösningsförmågan poängteras i de nya kursplanerna. Bland böckernas övningsuppgifter finns en stor variation av uppgiftstyper och i många kapitel finns avsnittet Problemlösning, med uppgifter som är kopplade till kapitlet. Återkommande i böckerna är också sidan Problem för alla, där uppgifternas innehåll är av mer blandad karaktär. Eleverna får här möjlighet att lära sig att kreativt analysera och lösa matematiska problem där de inte har någon färdig strategi.  Digitalböcker
Alla läroböcker inom Matematik 5000 finns även som digitalböcker med inläst text. Dessutom med sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Du kan ansluta den digitala läroboken till en interaktiv skrivtavla eller projektor och på ett enkelt och åskådligt sätt ha genomgångar i matematik och lösa exempel tillsammans med eleverna. Digitalböckerna säljs som abonnemang.

 

 Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna följer lärobokens upplägg och till samtliga aktiviteter finns här en didaktisk kommentar, t. ex. svar och lösningar, samt information om materiel och genomförande. Lärarhandledningarnas kopieringsunderlag består av Aktiviteter, Träna mera, Teman och Uppgiftsbanker. Uppgifterna är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och till vissa uppgifter finns dessutom en kommentar och/eller en lösning. Lärarhandledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.

 Matematik 5000 för alla kurser: 

Gul serie
yrkesprogram

Röd serie
yrkesprogram

Grön serie SA,
EK, ES, HU

Grön serie    
VUX

Blå serie
NA och TE

Kurs 1Kurs 2Kurs 3

 

 Kurs 4

 

 

 

 Kurs 5

 

 

 

 

 

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.