Med sikte på förskolan
Bevaka denna bok

Med sikte på förskolan

Av: Anette Sandberg

ISBN: 9789144092577

Denna bok presenterar och beskriver det specialpedagogiska området så som det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med lärare i förskolan, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra pro-fessionella experters vardag med ett teoretiskt tänkande.
\\n
\\nBoken inleds med en introduktion kring det specialpedagogiska fältet. Därefter följer tretton kapitel om bl.a.:
\\n
\\n
\\n-
\\npedagogiskt stöd och pedagogiska metoder
\\n
\\n-
\\nspråkutveckling och flerspråkighet
\\n
\\n-
\\nbokstavsbarn
\\n
\\n-
\\nrörelsehinder och utvecklingsstörning
\\n
\\n-
\\nsocial kompetens, engagemang och delaktighet
\\n
\\n-
\\nföräldrasamverkan
\\n
\\n-
\\nICF-CY
\\n
\\n
\\n
\\nBoken vänder sig till blivande lärare i förskolan, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av alla som arbetar i förskolan och som möter barn i behov av stöd samt politiker och kommunala skoladministratörer.
\\n